INFORMATION OM NÖTESJÖ SMAKFULLA MÖTEN- KONFERENSHOTELLS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig
Företag: Nötesjö Konferenshotell AB
Org. nr. 556761-5264
Kontaktuppgifter till ansvarig:
Postadress: Nötesjövägen 128, 233 91 Svedala
Telefonnummer: +46 (0)40 48 38 00
E-post: info@notesjo.se
Hemsida: www.notesjo.se

Kategorier av Registrerade
Företaget behandlar personuppgifter avseende följande kategorier av Registrerade:
 Personer hos företag som är befintlig kund eller företag som kan bli kund i framtiden
 Personer hos leverantörer och samarbetspartners
 Personer hos konsulter, rådgivare och andra uppdragstagare
 Betydelsefulla personer i de branscher som företaget är aktivt inom
 Relevanta kontaktpersoner hos myndigheter
 Personer som besöker företagets hemsida
 Anställda
 Ägare till Företaget

Person vars personuppgifter behandlas benämns Registrerad.

Föremålet/typer (kategorier) av personuppgifter som behandlas

Basuppgifter: personnummer, namn och adress samt övriga kontaktuppgifter, så som telefonnummer och e-postadress
Om Registrerad är kund hos Företaget: Personuppgifter som är relaterade till Företagets produkter och Personuppgifter som är relaterade till Registrerads ekonomi
Om Registrerad är anställd hos Företaget: Personuppgifter som är relaterade till hantering av anställning såsom uppgifter om lön, förmåner, bankkonton, arbetstid, ledighet, frånvaro, sjukdom etc.

Behandlingens art
Företaget behandlar personuppgifter på följande sätt:
 Personuppgifter samlas in, struktureras, bearbetas, lagras och gallras.

Ändamålen med behandlingen
Förtaget behandlar personuppgifter i syfte att:
 Företaget ska kunna marknadsföra sina produkter
 Företaget ska kunna bedöma behovet av Företagets produkter hos Registrerad eller kund
 Företaget ska kunna utveckla sina produkter och sin verksamhet samt kunnat analysera sin position på marknaden
 Företaget ska kunna kreditpröva Registrerad eller kund
 Företaget ska kunna leverera produkter som Registrerad eller kund beställt
 Företaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter mot anställda

Grunden för behandling
Förtagets behandling av personuppgifter sker på följande grunder:
 Förtaget behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna avtal samt för att vidta åtgärder på begäran av Registrerad innan avtal ingås.
 Förtaget behandlar personuppgifter för att fullgöra rättslig förpliktelse.
 Förtaget behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Förtagets produkter till sina kunder (angående direktreklamspärr – se nedan.)
 Företaget behandlar personuppgifter på grundval av samtycke från registrerad

Återkallelse av samtycke
Om viss personuppgift behandlas på grundval samtycke från Registrerad har Registrerad rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.

Källor
Personuppgifter har samlats in från en eller flera av följande källor:
 Registrerad själv direkt, via brev eller e-mail eller vid registrerads besök på Företagets hemsida
 Bolagetsverket
 Skatteverket/folkbokföringen
 SPAR
 Kreditupplysningsföretag

Krav på information och utebliven information
Som utgångspunkt lämnar Registrerad personuppgifter frivilligt. För Registrerad som är kund eller anställd hos Företaget kan det föreligga avtalade krav på att lämna information, i vissa fall även lagstadgade krav.
Om Registrerad som är eller vill bli kund inte lämnar efterfrågad information kan det medföra att Registrerad inte erhåller Förtagets produkter.

Mottagare inom EU
Personuppgifterna kan överföras till följande mottagare:
 Förtagets olika enheter.
 Av Förtaget anlitade databehandlare, så som IT-leverantörer eller tryckeri.
 Förtagets utvalda samarbetspartners, så som bokningsbolag, resebyråer, aktivitetsföretag som behöver uppgifterna för att fullfölja bokningar och beställningar.

Automatiserat beslutsfattande och profilering
Automatiserat beslutsfattande och profilering (automatisk behandling och utvärdering av personuppgifter) av Registrerad kan förekomma. Automatiserat beslutsfattande och profilering rör framför allt beslut om
 Kreditprövning inför beslut om försäljning av Företagets produkter
 Val av Registrerade som för Företaget är särskilt intressanta att kontakta i marknadsföringssyfte.

Tid som personuppgifterna behandlas
Personuppgifter behandlas 10 år efter senast avslutat uppdrag/kundrelation. Om uppdraget inte finns eller har funnits i Förtaget behandlas personuppgifter 5 år efter ansökan om engagemang i Förtaget.
Registrerads rätt till information och Registrerads rättigheter
Registrerad har rätt att få information från Förtaget om vilka personuppgifter som Förtaget behandlar om Registrerad och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Förtaget, se adress ovan.
Registrerad har rätt att begära rättelse av personuppgift som Förtaget behandlar om Registrerad. Registrerad har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format (dataportabilitet).

Direktreklamspärr
Registrerad kan begära att Förtaget inför direktreklamspärr. Då erhåller Registrerad inte reklaminformation direkt från Förtaget.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Registrerad har rätt att inge klagomål avseende Förtagets behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet.
I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se.

Information om personuppgifter som behandlas
Information om personuppgifter som avser Registrerad erhålls i separat dokument. Sådan information
 lämnas elektroniskt via email om Registrerads identitet kan säkerställas

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss - ingen fråga är för liten. Ring oss på 040 - 48 38 00, mejla till info@notesjo.se eller använd formuläret härintill, så hör vi av oss.

Se 360°-bilder på våra lokaler

Hitta hit

Den idylliska skånebyn Nötesjö ligger bara fem minuter från Sturups flygplats. Från Malmö och Ystad följer du skyltarna från E65. Från Lund kör du mot flygplatsen och följer skyltarna i rondellen. Du parkerar gratis hos oss! Välkommen!

Nötesjö - Smakfulla Möten
Nötesjövägen 128, Nötesjö

23391 Svedala

Klicka för vägbeskrivning och detaljerad karta
kontakt3

POSTADRESS 

Nötesjö - Smakfulla Möten
Box 41, 230 32 Malmö Sturup


 

Boka online